Loading cart contents...
Καλάθι αγορών Ολοκλήρωση
Υποσύνολο: 0,00

Όροι Σύμβασης

Επωνυμία: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εδρα: Λ. Μεσογείων 444, Αγία Παρασκευή, Αθήνα,  Τ.Κ 15342

Τηλ. Επικ: 210 6012890

Email: info@malatestasbikes.gr

ΑΦΜ: 081612330 – ΔΟΥ Χολαργού

Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  και το διακριτικό τίτλο Malatestas Bikes, καλούμενη εφεξής η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Στην εταιρεία  τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απόρρητα και ασφαλή.

H εταιρεία  δεσμεύεται ότι δεν θα πουλήσει/ενοικιάσει τα προσωπικά σας δεδομένα  σε τρίτους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρούνται στη φόρμα παραγγελίας είναι απόρρητα και ασφαλή και χρησιμοποιούνται μόνο για την ορθή ολοκλήρωση της παραγγελία σας και επικοινωνία μαζί σας σχετικά με αυτήν.

Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα σε ασφαλείς servers ωστόσο η εταιρεία  δεν ευθύνεται για, τυχόν, παράνομη επέμβαση τρίτου και κλοπή αυτών.

Προϊόντα και Χαρακτηριστικά

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ορθά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων στην ιστοσελίδα της με την επιφύλαξη  τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών. Οι φωτογραφίες των προϊόντων ενδέχεται να μην απεικονίζουν επακριβώς το προϊόν που περιγράφεται.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Πολιτική Ακυρώσεων

Ακύρωση παραγγελίας, είναι δυνατή με τηλεφωνική επικοινωνία στο:
210 – 60 12 890

ή με e-mail στο:
info@malatestasbikes.gr

Στην περίπτωση όπου η παραγγελία έχει αποσταλεί επιστρέφεται και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία  συμμετέχει στην πώληση του προϊόντος από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή, αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος διαμεσολαβητής. Η εταιρεία δεν διατελεί ενεργό ρόλο στην αγοραπωλησία των προϊόντων και συνεπώς δεν ασκεί έλεγχο και δεν εγγυάται την ποιότητα,ασφάλεια και νομιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο Site, ούτε επίσης τον προορισμό της χρήσης τους ή τυχόν πραγματικά ή/ και νομικά ελαττώματά τους, ούτε τη γνησιότητα των προτάσεων αγοράς που διατυπώνονται από κάθε Αγοραστή, ούτε επίσης την δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των αγοραστών για αγορά.

 

Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά, οι Αγοραστές καθιστούν αζήμια και απαλλάσσουν την εταιρεία από κάθε και οιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/και κόστος προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της χρήσης του Site.

 

Επιπρόσθετα, κάθε Αγοραστής υποχρεούται να εξαιρεί, να καθιστά αζήμια και να απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους.

 

Η εταιρεία  δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του Site ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου site από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, μετά την υποβολή της παραγγελίας, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας η εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του Αγοραστή.

 

Ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο Site και στις υπηρεσίες της, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας.Συνεπώς ουδεμία ευθύνη υφίσταται για προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας ή/και αδυναμία πρόσβασης στο Site καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα προκύψουν από τις αιτίες των παραπάνω.

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, υποκατάστασης, αναστολής ή αφαίρεσης χωρίς προειδοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας που αναρτάται στo site ή που αποτελεί περιστασιακά μέρος της χρήσης του Site. Η πρόσβαση στo site μπορεί, επίσης, να περιορίζεται περιστασιακά για να γίνουν εργασίες επισκευής, συντήρησης ή δημοσίευσης νέων παροχών ή υπηρεσιών. Η εταιρεία θα καταβάλλει προσπάθειες να αποκαταστήσει την πρόσβαση το συντομότερο δυνατό. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λειτουργίες που εξαρτώνται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή από λογισμικό τρίτου για να εκτελεστούν (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ροών δεδομένων RSS). Για την αποφυγή αμφιβολίας, η εταιρεία μπορεί επίσης να αποσύρει οποιεσδήποτε πληροφορίες από τo site ανά πάσα στιγμή.

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση ή/και να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει

οποιοδήποτε υλικό το οποίο, κατά την εύλογη γνώμη της, μπορεί να οδηγήσει σε αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού.

 

Η εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή θα συμμορφωθεί με

δικαστική εντολή που θα ζητά ή θα δίνει εντολή στην εταιρεία να κοινοποιήσει την ταυτότητα ή να εντοπίσει τον παραβάτη.

 

Χωρίς περιορισμό, η εταιρεία θα δικαιούται άμεσα ή ανά πάσα στιγμή (εν όλω ή εν μέρει) να προβεί στα εξής:

Α) αναστολή της Υπηρεσίας ή/και του site,

Β) αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή/και του site,

Γ) αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή/και του site σε άτομα που θεωρεί ότι συνδέονται με χρήστες (με οποιονδήποτε τρόπο) ή/και παύση του παρόντος Συμφωνητικού άμεσα εάν οι χρήστες:

i) αθετήσουν με οποιονδήποτε τρόπο το παρόν Συμφωνητικό,

ii) η εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι έχουν ή ότι μπορεί να έχουν αθετήσει ή ότι θα αθετήσουν τους

παρόντες όρους,

iii) η εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να έχουν διαπράξει ή να διαπράττουν αξιόποινες εναντίον της ή εναντίον οποιουδήποτε φυσικού προσώπου.

Η εταιρεία  δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας.

Δεν εγγυάται τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, παρά

για την έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν διαφοροποίηση του χρόνου παράδοσης ή μη διαθεσιμότητας των προϊόντων.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Δικαιώματα Αγοραστή

Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εάν:
•αποσταλεί email στο info@malatestasbikes.gr
•γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο τηλέφωνο 210 6012890.

Τα προϊόντα καθώς και τα κουτιά τους, που ο Αγοραστής επιθυμεί να επιστρέψει, θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, ο Αγοραστής πρέπει να ενημερώσει με email στο info@malatestasbikes.gr για το προϊόν που θέλει να λάβει μετά την επιστροφή. Eπιπλέον, σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν επιστρέψει το αρχικό προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν. Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται. Η αντικατάσταση θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που o Προμηθευτής θα παραλάβει τα επιστραφέντα προϊόντα και θα ενημερωθεί για το νέο προϊόν που επιθυμεί ο Αγοραστής εγγράφως.

Γενικά:
Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Απόδειξης Τιμολογίου, Απόδειξη Λιανικής, υλικό marketing ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προώθησης κλπ).

Ευθύνη Χρήστη του Site

Οι χρήστες του site αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτό για δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό,

προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες

εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο,

πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση

βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής,δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω email, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Πληροφορίες και τις Προσφορές που διατίθενται μέσω του site.

Σε περίπτωση που, μετά την υποβολή της παραγγελίας, αλλά πριν την ολοκλήρωση αυτής, προκύψει οιοδήποτε πρόβλημα που να αφορά τον Αγοραστή, όπως, ενδεικτικά, προβλήματα που σχετίζονται με την πιστωτική του κάρτα, η εταιρεία έχει τα δικαίωμα να αναζητήσει το προϊόν, εφόσον αυτό σώζεται, ή σε αντίθετη περίπτωση το ποσό που αντιστοιχεί στον προϊόν που παρεδόθη/ ή στην υπηρεσία που παρεσχέθη. Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την εταιρεία.